دیوار سدار

این دیوار برای محافظت از شهر بندرخمیر در برابر یورشهایی که از سمت شرق شهر صورت می گرفت بنا  شده است. ساخت آن را به خواجه محمد طاهر ،از خوانین دژگان نسبت می دهند.تاریخ بنای آن بدرستی معلوم نیست اما از قرائن چنین بر می آید که قدمت آن به بیش از 200 سال قبل [...]

ادامه مطلب